X
تبلیغات
رایتل
нσмє • ρяσƒιℓє • Lιиκ • ᗩяcнιʌɛƨ • Ɖɛƨιɢиɛr

✿کمـی بـــآ احسـآس✿

پاهایم را که در آب میزنم ، ماهی ها جمع میشوند شاید اینها هم فهمیده اند که یک عمر طعمه ی روزگار بوده ام !

√ایـטּ روزهـــا

√ ایـטּ روز هـــابیـشـتــــر از هــر زمــانــے،
כوســﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)
כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכســﭞْ آورכטּ را כارم،
و نـﮧ هــراسِ از כســﭞْ כاכטּ را…هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ…כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اســﭞْ…!
همیــטּ …
asheghane 1


√  از آכم هــا مـے گـذرم؛
כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…
نـاراحـت ایـטּ نیـســﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم
بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اســﭞْ…!!
مـهــــم نیـســﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)
همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛
و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـسـﭡـــم…
asheghane 3
شـَدیدگرفتـآرَمـ،وآسه من سـَرهـ سَجـآدهـ هـآتونـ حتمنی دَعـآکنینـ :(بهـ زودیـ جوآبـ تمـآمـی کـآمنتـ هـآتونـ دادهـ میشهـ،مرسی که همیشه به کمی بـآ احسـآس لطفـ دارینـامکـآنـ اینکه دیگه اینـ وبـ نیـآمـ خیلی زیـآدهـ،اگه یهـ وبـ دیگهـ توبلگـفـآزَدمـ حتمـآ آدرسشوبه بـآمَعرفَتـآمیدمـ


+نظراتـ پـَستـ پـآیینـ+

+ شنبه 18 مرداد 1393 | 16:57 | Ϸдrisд |